Felvételi eljárás | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Felvételi eljárás

Pontszámítás a Közgazdaságtudományi Kar mesterképzésein

1.§ (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint lehet számítani:

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.

(2) A felvételi pontszám megállapításának azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen

a) a tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pontot,

b) a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapontot,

c) egyéb többletteljesítményért legfeljebb 10 többletpontot,

d) előnyben részesítés alapján legfeljebb 8 többletpontotszerezhet.

(4) A (3) bekezdés c)-d) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 10 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 10 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Tanulmányi pontok

1. A jelentkező alapszakon vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzése során nyújtott tanulmányi teljesítményét pontszámmal kell értékelni (továbbiakban: tanulmányi pont), melynek összege maximum 45 pont.

2. A tanulmányi pontokat a mesterképzéshez szükséges diplomát eredményező képzésben szerzett oklevél eredménye alapján, az alábbiak szerint kell meghatározni:

Oklevél minősítése Tanulmányi pont
Jeles (4,51 - ) 45 pont
Jó (3,51 - 4,50) 36 pont
Közepes (2,51 - 3,50) 27 pont
Elégséges ( - 2,50) 18 pont

4. Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat követően jelentkezik a mesterképzésre, a kar dönt az oklevél minősítésének tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.

5. A tanulmányi pontok kiszámításakor azokat a tanúsítványokat - oklevél, illetve felsőoktatási intézmény által az oklevél minősítését tartalmazó igazolás - kell figyelembe venni, amelyeket a jelentkező a jelentkezési lapjához mellékel, vagy meghatározott határidőig beküld. Amennyiben a jelentkező több olyan oklevéllel is rendelkezik, amely alapján részére a tanulmányi pont meghatározható, a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy mely felsőoktatási tanulmányai alapján kéri a tanulmányi pontok megállapítását.

Felvételi vizsgapontok

A felvételi vizsgák eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont lehet. A mesterképzés felvételi eljárása során a jelentkezőnek, az alábbiakban (szakonként) meghatározott témakörökből, szóbeli vizsgán (felvételi elbeszélgetésen) kell részt vennie. A felvételi elbeszélgetésekre a tervek szerint 2018. december 12-13-a között kerül majd sor. Az érintetteknek erről személyre szóló értesítést küldünk emailben.

3.§ (1) A felvételi vizsgák eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont lehet. A mesterképzés felvételi eljárása során a jelentkezőnek, az alábbiakban (szakonként) meghatározott témakörökből, szóbeli vizsgán (felvételi elbeszélgetésen) kell részt vennie.

(2) A Közgazdaságtudományi Kar mesterképzési szakjainak felvételi elbeszélgetésén szereplő tárgykörök:

a) Marketing mesterképzési szak:

 • marketingkutatás, piacelemzés
 • piacbefolyásolás
 • vásárlói magatartás
 • disztribúció és értékesítési csatornák
 • nemzetközi üzleti tevékenység

b) Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak:

 • Az értéktermetés eszkozei a vállalati szférában
 • A hatékonyság, termelékenység, minőség, fogyasztói megelégedettség fontossága a versenyszférában és a nonprofit szektorban
 • Az ellátási láncok irányításának fontossága a globalizált gazdaságban
 • A termelési, marketing es pénzügyi képességeken nyugvó vállalati stratégiák szerepe
 • A vállalati folyamatok tervezésének és megvalosításának problémái

c) Pénzügy mesterképzési szak:

 • gazdaságpolitika
 • pénzügytan
 • bankismeretek
 • vállalati pénzügyi ismeretek
 • vállalati pénzügyi tervezés, -elemzés

d) Turizmus-menedzsment szak:

 • aktuális turisztikai trendek, kiemelten a fiatal generáció megváltozott útszervezési szokásainak jellemzői,
 • turisztikai desztinációk versenyképességi tényezői, példákkal  alátámasztva,
 • a turisztikai termékek tervezése és menedzselése során figyelembe vétel szempontjából kiemelt fontosságú  jellemzők,
 • a hotelmenedzsment és a korszerű gasztronómia témakörökben meghatározó jelentőségű kérdések,
 • turisztikai projektek menedzselésének sajátosságai.

e) Vállalkozásfejlesztés szak:

 • vállalkozói kapacitás és a gazdasági fejlődés, versenyképesség kapcsolata
 • vállalkozói ökoszisztéma és az innovációs potenciál kapcsolata
 • az egyetemek és a vállalkozók kapcsolata, tudás spill over
 • vállalkozók finanszírozása
 • vállalkozók a nagyvállalatokban, a non-profit, az állami szektorban, szerepük, jelentőségük

f) Vezetés és szervezés mesterképzési szak:

 • a menedzsment fejlődésének tendenciái
 • napjaink legfontosabb menedzsment kihívásai
 • magyarországi gazdasági szervezetek vezetésének sajátosságai
 • a motiváció szerepe a teljesítmény fokozásában
 • termelési és szolgáltatási folyamatok menedzselésének alapvető különbségei

Kreditelismertetés

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni.

A kreditek igazolásához használható űrlapok megtalálhatók és letölthetők az egyes szakoknál, illetve közvetlenül itt:

 

Kredit beszámítási űrlapok:

Többletpontok meghatározása

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
  • fogyatékosság: 2 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • OTDK 1-3. hely: 4 pont

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint ad legfeljebb 4 többletpontot:

 • szakterületen szerzett munkatapasztalat,
 • szakmai folyóiratban megjelent publikáció,
 • korábban elnyert szakmai ösztöndíjak és pályázatok,
 • szakkollégiumi tagság,
 • demonstrátori tevékenység,
 • OTDK-n kapott különdíj.

Kreditelismertetés

6.§ (1) A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes tejesítését szükséges igazolni.

(2) A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KÁB) kell kérelmezni. A kérelmet PTE Felvételi szabályzatának 1. számú mellékletét képező űrlapon kell benyújtani.

(3) Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. Ilyen szaknak tekinthetők, különösen a régi képzési szerkezet szerinti gazdasági szakcsoportba sorolt főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, szakirányú továbbképzések, illetve a gazdaságtudományi képzési terület új rendszerű alapképzési szakjai.

Záró rendelkezések

7.§ A kari sajátosságok között nem szabályozott kérdésekben a PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete (A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje) az irányadó.

1 Az angol nyelvű nappali tagozatos Vezetés és szervezés mesterszakra történő felvételi elbeszélgetés, a felsorolt témákból, angol nyelven történik.

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább