Intézetek | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Intézetek

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet

Intézetigazgató: dr. Rappai Gábor

A Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet a gazdaságelméleti és módszertani tárgyak oktatási feladatait magas színvonalon ellátó, nemzetközileg is látható kutatási teljesítményt nyújtó, folyamatosan oktatási- és kutatási innovációkat megvalósító szervezeti egység. Kollégáink, akik valamennyien tudományos minősítéssel rendelkeznek, közel egy tucatnyi alap- és mesterképzésbeli kötelező (ún. „A” modulos) tárgyat oktatnak, tárgyfelelősei vagyunk – többek között – a mikro- és makroökonómia, a statisztika és az ökonometria tárgyaknak. A KÖI adja a Gazdaságtudományi képzési terület Közgazdasági képzési ágának szakfelelőseit, a közeljövőben szándékunkban áll a Gazdaság- és Pénzügy-matematikai elemzés elnevezésű osztatlan (10 féléves) szak akkreditáltatása. Az Intézet személyi állománya átfedést mutat a Közgazdaságtudományi Karon működő Innováció és gazdasági növekedés MTA kutatócsoporttal, ami egyértelműen determinálja tudományos kutatásaink irányát, ebben a témában több nemzetközi kutatói együttműködésben is részt veszünk.

Tagok

Kvantitatív Menedzsment Intézet

Intézetigazgató: dr. Szerb László

A Kvantitatív Menedzsment Intézet (KMI) a Közgazdaságtudományi Kar matematikai és módszertani technikákon alapuló tárgyainak oktatására szakosodott. Így az intézet oktatási portfóliójának a gerincét az gazdaságmatematika, az informatika, az termelés- és a stratégiai menedzsment kurzusok képezik mind az alap, mind az MA és a PhD képzéseken. Emellett az intézet munkatársai aktívan részt vesznek a Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ munkájában is.  A KMI kutatási profilja szétágazó, a döntéstudományi, az operációs menedzsment, az üzleti intelligencia alapkutatásoktól olyan alkalmazott kutatásokig terjed, mint a vállalati stratégia, a kék gazdaság, az adatbányászat, a vállalkozások és a kisvállalatok. Ennek a széles profilnak a vállalati versenyképesség kutatása a közös pontja. A KMI az intézeti gazdája a Vállalkozásfejlesztés MA szaknak. A 15 fős intézet tagjai között egy akadémikus (Prof. Dr. Vörös József), egy egyetemi tanár, négy habilitált docens, négy adjunktus és öt tanársegéd található.

Tagok

Marketing és Turizmus Intézet

Intézetigazgató: dr. Kaposi Zoltán

A Marketing és Turizmus Intézet nevéből következően két tudományterület művelését foglalja magában, a marketing és a turizmus modern ismereteit oktató, e területekhez illeszkedő témaköröket kutató szervezeti egység. Intézetünk munkatársainak célja az, hogy aktívan részt vegyenek a marketinggel és turizmussal kapcsolatos kérdések minél magasabb szintű kutatásában, a keletkező tudás átadásában, a tudományterületek ismereteinek fejlesztésében, az elért eredmények gyakorlatba történő átültetésében. Ezt a törekvést igazolja az intézet eddig mutatkozó színvonalas oktatási, kutatási, professzionális szolgáltatási és a tudományos alapokon nyugvó fejlesztési tevékenysége.

A Marketing és Turizmus Intézet esetében a már hagyományokra visszatekintő marketingoktatás színvonalának fejlesztése mellett a turizmus, mint új kompetenciaterület meghonosítása a feladat. Az intézetben folyó magas szintű tudományos kutatómunkát három aktív professzor, több mint tíz minősített oktató kiemelkedő munkája garantálja.

Az intézet munkatársai fontos egyetemi, közéleti pozíciókat töltenek be, jelentős mértékben hozzájárulnak mind a kar mind pedig az adott szakterület tudományos közéletének alakításához, a modern és korszerű oktatási, kutatási eredmények létrehozásához. Az intézet tagjai elkötelezettek az oktatás magas színvonalon való művelése iránt, amit tudományos kutatásaikkal alapoznak meg.

Tagok Pályázati projektek eredményei

Pénzügy és Számvitel Intézet

Intézetigazgató: dr. Ulbert József

A PTE Szenátusa 2015 júniusi ülésén elfogadta a KTK SZMSZ-ét, melyben nevesedett a Pénzügy és Számvitel Intézet is, amely így 14 fővel 2015 július 1-től kezdte meg működését.

Közel 60 tantárgyat gondozunk az alap – és mesterképzésen, valamint a PHD képzésen, angol és magyar nyelven. Az Intézethez sorolt kollégák az MTMT szerint 750 saját közleménnyel és közel 700 független idézettel rendelkeznek, így a pénzügyi és számviteli szakma meghatározói művelői Magyarországon.

Az Intézet a PTE-KTK önálló szervezeti egysége. Önállósága a szakmai területeknek megfelelő tudományterületek művelésén túl az Intézethez rendelt tantárgyak gondozására, valamint az ezen feladatok ellátáshoz szükséges személyi erőforrások hatékony allokálására vonatkozó javaslattételre terjed ki.

Az Intézet igazgatója szervezi és összehangolja az oktatói tevékenységet, valamint az intézeti oktatói értekezlet véleményét kikérve tesz javaslatot személyi fejlesztésekre és intézeten belüli szervezeti változásokra.

Tagok

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Jarjabka Ákos

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet 2015. július 1-én jött létre, és a korábbi Gazdálkodástudományi Intézet Szervezési és Vezetési Tanszék tudományos kutatási és oktatási irányvonalának jelenlegi szervezeti kereteit biztosítja.

Kollégáink által képviselt főbb tudományterületek elsősorban a menedzsment diszciplínájához köthetők: változásmenedzsment, tudásmenedzsment, stratégiai menedzsment, projektmenedzsment, szervezeti kultúra menedzselése, emberi erőforrás menedzsment, szervezeti viselkedés, kompetenciafejlesztés, karrier-, tudás- és tehetség menedzselése, tanácsadás.

A tudomány oldaláról számos konferenciarészvétellel és –szervezéssel, elismert előadók meghívásával, kutatócsoportok működtetésével, doktori cselekmények elősegítésével (pl. munkahelyi viták), publikációk írásával, kutatások lebonyolításával és disszeminálásával kapcsolódik a hazai és nemzetközi főáramlatba az Intézet.

Az oktatás szempontjából az Intézet kiemelt hangsúlyt helyez a jó hallgatói – oktatói kapcsolatok kialakítására, a közösségek fenntartására, közös rendezvények (menedzsment karácsony, szakest, szaknap stb.) szervezésére, s ezekkel egyúttal a tanórákon megszerzett tudást értékekkel, élményekkel és jó emlékekkel is gazdagítja. Kiemelten fontos továbbá a tehetséggondozás, a szakmai gyakorlati helyek és az aktuális elvárásoknak megfelelő egyetemi jegyzetek biztosítása is.

Az Intézet jó kapcsolatot ápol külső szakértőkkel, és az oktatói közösség munkáját emeritus professzorok, címzetes egyetemi docensek és egyetemi díszdoktorok is segítik.

Tagok

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább