Témák | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Témák

Gyors elérés

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet témajegyzéke

Kvantitatív Menedzsment Intézet témajegyzéke

Marketing és Turizmus Intézet témajegyzéke

Pénzügy és Számvitel Intézet témajegyzéke

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet témajegyzéke

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Bessenyei István

 • Koordinációs kudarc és puha költségvetési korlát
 • A migráció hatása a gazdaság növekedésére
 • Versenyképesség és vállalati stratégia

Erdős Katalin:

 • Vállalkozó egyetem
 • Környezeti kérdések a közgazdaságtanban

Farkas Richárd

 • Iparági piacszerkezetek
 • Mikroökonómia
 • Benzinpiaci vizsgálatok
 • Térökonometria

Galambosné Tiszberger Mónika

 • Jóllét mérése
 • Szegénység mérése
 • Szürkegazdaság becslés

Módszertani segítségnyújtás olyan esetekben is, ahol nem témavezető

Kehl Dániel:

 • Adatelemzés R-ben
 • Bayesi ökonometria elmélete és gyakorlati alkalmazása

Pintér Miklós:

 • Nem teljes információs játékok elmélete
 • Kooperatív játékok döntéselméleti szempontból

Rappai Gábor:

 • Speciális munkaerő-keresleti függvények a sportban
 • Az erőviszonyok és a nézettség kapcsolata a látvány-csapatsportokban

Sebestyén Tamás:

 • Monetáris és fiskális koordináció az Európai Unióban
 • A nemzetközi pénzügyi rendszer a válság után
 • Ágens alapú makroökonómiai modellek
 • Kriptovaluták és alternatív pénzek: buborék vagy változó monetáris világrend?

Szabó Norbert

 • Regionális gazdaságfejlesztési kérdések vizsgálata
 • Választott nemzetközi gazdaságtani jelenség vizsgálata

Varga Attila

 • Regionális gazdaságfejlesztés
 • Intelligens szakosodás: hazai és nemzetközi tapasztalatok
 • A régiók innovativitását meghatározó tényezők vizsgálata ökonometriai módszerekkel

Baczur Roland

 • Makroökonómiai modellezés és az ökonometria kapcsolata
 • A makroökonómia határterületei – az ágens alapú modellezés

Braun Erik

 • Makrogazdasági modellezés
 • Hálózatelmélet a makroökonómiában
 • Monetáris gazdaságpolitika

Gyimesi András

 • Munkaidővel kapcsolatos ökonometriai vizsgálatok
 • Csapatsport piacok ökonometriai vizsgálata
 • Panelökonometria

Iloskics Zita

 • A 2008-as gazdasági válság makrogazdasági hatásai
 • Hálózatelmélet a közgazdaságtanban

Kovács Olivér

 • Pénzzel motivált és hipotetikus döntési problémákon alapuló viselkedésközgazdasági kísérletek
 • Méltányossági kérdések a diktátor és ultimátum játékokban

Murai Gábor

 • Fogyasztói viselkedés a mikroökonómiában
 • Racionális viselkedés a közgazdaságtanban

Kvantitatív Menedzsment Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Atanazovné Hartung Katalin

 • Fenntartható ellátási lánc
 • Körforgásos gazdaság

Bedő Zsolt

 • Start-up-ok sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata esettanulmányos módszerekkel.
 • A helyi vállalkozói ökoszisztémák működése.
 • Egyetemközpontú vállalkozói ökoszisztémák tulajdonságainak, működésének feltérképezése, megértése.
 • A vállalkozói ökoszisztéma és az intelligens szakosodás kapcsolata.
 • Észlelhető-e a virtuális térben a vállalkozói aktivitás minősége és intenzitása?

Bugár Gyöngyi

 • Befektetési döntéshozatal
 • Portfólió menedzsment
 • Kockázatmérés és -kezelés

Danka Sándor

 • Ipar 4.0

Hauck Zsuzsanna

 • Az ipar 4.0 termelékenységre gyakorolt hatása
 • Az outsourcing vs. integráció dilemma
 • Kapacitáskihasználtság JIT termelési rendszerekben
 • Készletgazdálkodási modellek
 • Versenyprioritási tényezők a digitalizáció korszakában

Hornyák Miklós

 • Digitális átalakulás
 • Térinformatika üzleti alkalmazásai
 • Gráf alapú adatbázisok üzleti alkalmazásai

Kiss Tibor

 • Kék gazdaság
 • Körforgásos gazdaság

Kovács Balázs

 • Üzleti adatok és dokumentumok bányászata
 • Elektronikus kereskedési rendszerek (tőzsde, Forex)
 • Adatbányászat
 • Szövegbányászat
 • Üzleti intelligencia
 • Mesterséges intelligencia
 • Szimuláció
 • Üzleti modellezés
 • Optimalizálás
 • Kereskedési rendszerek programozása
 • Devizakereskedés
 • Eseményvizsgálat (gazdasági események hatása az árfolyamra)

Kovács Kármen

 • A viselkedési közgazdaságtan fogyasztáshoz kapcsolódó területei

Krabatné Fehér Zsófia

 • Kis- és középvállalkozások regionális versenyképessége

Kruzslicz Ferenc

 • Adatbányászat és módszerei
 • Szövegbányászat
 • Intelligens és vállalati rendszerek
 • Vállalati folyamatok informatikai támogatása

Rideg András

 • Klasszikus és modern stratégiai menedzsment irányzatok elméleteinek szintézise, operacionalizálása
 • KKV menedzsment, KKV versenyképesség, családi vállalatok
 • Kompetenciaalapú vállalati versenyképesség témakörében a kompetenciakonfigurációk nagymintás empirikus elemzése
 • A szervezetelmélet kontingenciaelméletének empirikus vizsgálata

Somogyvári Márta

 • Megújuló energiarendszerek társadalmi és gazdasági vonatkozásai
 • Energiapiacok rendszerdinamikai modellezése
 • Fenntartható energiarendszerek - fenntartható gazdaság
 • Korrupció a gazdaságban,  a társadalombam és egyes szektorokban (orvosi korrupció, építőipar)
 • Pénzügy és etika
 • Szervezeti igazságosság - szervezeti etika

Szerb László

 • Vállalkozási aktivitás és vállalkozói ökoszisztémák nemzetközi vizsgálata országos és regionális szinteken,
 • Vállalkozási aktivitás és vállalkozói ökoszisztéma vizsgálata Magyarország városrégióiban
 • Kisvállalatok versenyképességének vizsgálata és elemzése Magyarországon

Marketing és Turizmus Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Csapó János

 • Turisztikai centrum és periféria viszonyok kutatása, a a turizmus térbeli koncentrációjának és dekoncentrációjának komplex hatásai
 • A turizmus keresletének és kínálatának legújabb trendjei
 • Turizmus és területfejlesztés, turizmus és vidékfejlesztés
 • Határmenti térségek turizmusfejlesztése
 • Regionális (nemzetközi, hazai) turizmusföldrajz
 • Turizmus és biztonság kérdésköre
 • Niche termékek a turizmusban

Gerdesics Viktória

 • Helymarketing (városmárka, városimázs, országmárka, országimázs)
 • Márkastratégiai kérdések
 • Marketing és turizmus határterületei
 • Vendéglátás és gasztronómia
 • Horvátország, Balkán

Gonda Tibor

 • Egy sikeres TDM szervezet szerepe a desztináció újrapozicionálásában.
 • Tetszőleges turisztikai termék típus jó gyakorlatának  és innovatív szolgáltatásfejlesztésének az elemzése, további fejlesztési lehetőségek kidolgozása.
 • Turisztikai klaszterek lehetséges szerepvállalása a turisztikai termékfejlesztésben- a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter tevékenysége alapján
 • A Fishing on Orfű fesztivál hatása az orfűi turisztikai márka fejlődésére
 • A Pécs Europa Kulturális Fővárosa 2010 fejlesztési projektjeinek a turisztikai hatásai

Jakopánecz Eszter

 • Kvalitatív piackutatási módszerek
 • Fogyasztói ellenállás
 • Tudatos fogyasztók, tudatosság a fogyasztói magatartásban
 • Élelmiszerfogyasztói magatartás

Kaposi Zoltán

 • Nagyobb dél-dunántúli üzemek/gyárak gazdasági változásai a 20. század második felében. (Feladat: elemezni az ipari üzem/gyár létrejöttét, működését, a rendszerváltás utáni átalakulását, mai helyzetét és hosszú távú lehetőségeit.)
 • A gazdasági elit változásai. (Területileg: Magyarországon; a Dél-Dunántúlon; nagyobb városokban stb. – megegyezés szerint)
 • Az agrárnagyüzemek (állami gazdaságok, mezőgazdasági kombinátok stb.) változásai a Dél-Dunántúlon a 20. század második felében. A mezőgazdaság strukturális változásai és hosszú távú lehetőségei.
 • Kulturális- és örökséghagyományok Magyarországon (egy, a hazai örökségturizmusban szerepet játszó település működése, jelentősége)
 • A dél-balatoni fürdőkultúra fejlődése (egy kiválasztott korszakban; lehet a kialakulása, a szocializmus ideje, a rendszerváltás után stb.)
 • A városfejlődés aspektusai (egy kiválasztott város mintáján: népesség- és társadalomfejlődés; a város mint gazdasági központ; a városi életmód változásai stb.)

Lányi Beatrix

 • Kínálatmenedzsment
 • Innovációmarketing
 • Globális marketing

Mátyás Judit

 • Storytelling
 • Német nyelvű marketing-/reklámnyelv,
 • Marketing; nemzetközi marketing, etnomarketing

Nagy Ákos

 • Ügyfélértékelési módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása
 • Hatékonyság és eredményesség mérése a marketingkommunikációban
 • Word-of-mouth marketing

Németh Péter

 • Kereskedelmi vállalatok marketingtevékenysége
 • Fogyasztók üzletválasztási döntései
 • Nemek fogyasztói magatartása
 • Marketingkutatási problémák vizsgálata klasszikus és új módszerekkel

Pavluska Valéria

 • Kultúramarketing
 • Nonprofit marketing

Putzer Petra

 • KKV marketing
 • Visszautas logisztika, marketingcsatornák
 • Marketing és pénzügy határterületei
 • Termékelhelyezés szerepe a turizmusban
 • CSR, felelősség és etika a marketingben

Raffay Zoltán

 • Turisztikai desztinációk fejlődése: új desztinációk megjelenése a turizmus piacán
 • Innovációk, új szolgáltatások és termékek a turizmusban
 • Trendek a turizmusban és az azokra adott válaszok
 • Az új technológiák és a turizmus: AR, VR, drónok és társaik
 • Sikeres turisztikai vállalkozások: esettanulmányok és az azokból levonható következtetések
 • A turizmus előtt álló kihívások: terrorizmus, éghajlatváltozás, migrációs és egyebek

Szűcs Krisztián

 • A marketingkutatás új irányai, innovatív megoldásai
 • Fogyasztói piacok szegmentációs lehetőségei
 • Fogyasztói döntések viselkedésgazdaságtani közelítésben
 • Neuromarketing módszertani megoldások

Törőcsik Mária

 • A fogyasztói magatartás megértése
 • A sportfogyasztás trendjei
 • Generációk igényeire reflektáló marketing
 • Az életkor és az életív marketing kapcsolódásai
 • Self-marketing

Pénzügy és Számvitel Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Beke Jenő

 • Nemzetközi számviteli harmonizáció
 • Külföldi számviteli rendszerek
 • Könyvvizsgálat
 • Számvitel és adózás termelési/szolgáltatási stratégiaalkotás

Bélyácz Iván

 • Vállalatok tőkestruktúra döntéseinek értékelése
 • Beruházások reálopciós értékelése

Budai Eleonóra

 • A számviteli rendszerre ható tényezők, rizikófaktorok
 • A számviteli  és kontrolling tevékenységet végzőkkel szembeni elvárások változása
 • A számviteli adatok felhasználásának korlátai, a számviteli adatállományban rejlő kockázatok és azok okai    
 • Kontrolling a vállalatok és intézmények gyakorlatában, az alkalmazott módszertan változása
 • Az IFRS alkalmazásának hatása a vállalati kontrolling rendszerre
 • Merre tovább számvitel, kontrolling?

Csapi Vivien

 • Stratégiai beruházások értékelése (DCF-től a reálopcióig)
 • Reálopciók speciális alkalmazási lehetősége (marketing, menedzsment, mérnöki tudományok, sport stb.)

Denich Ervin

 • Kockázat, számviteli kockázat, kockázatkezelés
 • Számviteli beszámolók megbízhatósága, a torzító tényezők feltárása

Fentősné Mohácsi Bernadett

 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • A pénzügyi válság hatása a hazai hitelintézetek vagyonszerkezetére

Kuti Mónika

 • FinTech
 • Crowdfunding
 • Finanszírozási korlát
 • Finanszírozási flexibilitás
 • Beruházási torzulások

Lukovszki Lívia

 • Az adótörvény változások hatása a kis- és középvállalati szektorra
 • A KKV szektor társadalmi felelősségvállalása hazánkban és a nagyvilágban

Márkus Gábor

 • A magyar adórendszer változásának trendjei
 • A fogyasztási és a jövedelmi adók szerepének megváltozása az európai adórendszereken belül
 • A vállalati és a területi versenyképesség értelmezése és mérése
 • Az egyéni és az intézményi versenyképesség összefüggései

Pintér Éva

 • Vállalatfelvásárlás és fúzió hatékonyság-értékelése
 • Befektetés értékelési, vállalatértékelési módszerek tőkestruktúra elméleti megközelítése
 • Pénzügyi szolgáltatás innováció

Posza Alexandra

 • Stratégiai beruházások reálopciós megközelítése
 • Opcióárazás
 • Start-up finanszírozás

Rádóczy Klaudia

 • Az öngondoskodás aktív lehetőségei
 • A Carhart-modell alkalmazhatósága
 • A Fama-French faktorok relevanciája adott tőkepiacon
 • Aktív portfóliókezelési módszerek
 • Tőkepiacok empirikus vizsgálata
 • Mikroökonómia a pénzügyekben
 • Befektetői preferenciák és kockázatészlelés
 • Optimális befektetési lehetőségek modellezése
 • Tőzsdei hozamok ökonometriai vizsgálata
 • Eszközárazási modellek hatékonyságának vizsgálata
 • A visegrádi országok tőkepiacainak kockázati vizsgálata
 • Eseménytanulmány elemzések

Schepp Zoltán

 • A magyarországi devizahitelezés tanulságai

Szabó Zoltán 

 • Gazdaságpszichológiai témák

Ezen belül kiemelten:

 • Az időskori döntések gazdaságpszichológiai összefüggései

Szücs Tamás

 • Valós értékelés szerepe a bankszektorban
 • A pénzügyi instrumentumok értékelése különös tekintettel az IFRS 9
 • standardra
 • Földbirtok politika hazánkban és az Európai unióban
 • Transzferárazás hazánkban, illetve az unióban
 • Modern költséggazdálkodási technikák
 • Mezőgazdasági támogatások megítélése a gazdálkodási gyakorlatban
 • Származékos ügyletek számvitele, értékelésük

Tóth-Pajor Ákos

 • A hitel és piaci kockázat kezelésének empirikus vizsgálata
 • Aggregált hitelkockázati modellek empirikus vizsgálata
 • Portfóliók teljesítményének empirikus vizsgálata
 • Vállalati problémák vizsgálata az új intézményi közgazdaságtan keretrendszerében
 • Osztalékpolitikai döntések empirikus vizsgálata
 • Tőkeszerkezeti döntések empirikus vizsgálata
 • Beruházási döntések empirikus vizsgálata
 • Befektetői viselkedés vizsgálatok a tőkepiacokon

Takács András

 • Vállalatok és részvények értékelési problémái

Ulbert József

 • Vállalati pénzügyek, vállalati kockázat és teljesítménymérés

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Ásványi Zsófia

 • Expat-menedzsment: elmélet & gyakorlat
 • Szakszervezetek – kollektív szerződés – sztrájk
 • Generációs kihívások a foglalkoztatásban

Balogh Gábor

 • Emberi erőforrás menedzsment (HR) témák, pl.:
  • új HR trendek (Social Recruitment, Employer Branding, HR és Big Data, stb.),
  • HR egyes funkciói, rendszerei,
  • HR jövője (e-HRM, szoftverek, lojalitás és dolgozói elkötelezettség),
  • digitalizáció és robotizáció hatása a HR-re, munkaerő-piaci hatások,
  • applikációk és innovatív módszerek a toborzás-kiválasztásban (gamifikáció, szabaduló szoba mint kiválasztási módszer, stb.),
  • SSC szektor vizsgálata, fluktuáció elemzése,
  • összehasonlító elemzések (időbeli, nemzetközi, cégek közötti, foglalkoztatási ágak szerint, nemek szerint, végzettségek szerint, munkakörök szerint, közszféra-versenyszéfra, stb.).
 • Tehetségmenedzsment, tehetséggondozási módszerek, rendszerek, modellek, pl.:
  • hol ki számít tehetségnek (területi szempontok), kompetenciamérés,
  • hogyan lehet őket megszerezni, vonzani, fejleszteni, megtartani,
  • jó gyakorlatok gyűjtése külföldi és hazai példák mentén (flow, inspiráció, motiváció, tehetség hálózatok, szakkollégiumok működése, stb.).
 • Karriermenedzsment témák, pl.:
  • egyéni aspektusok, célkitűzések, motivációk, tudatosság és tervezettség vizsgálata,
  • karriermenedzsment programok, szervezeti alkalmazások, gyakorlatok,
  • hallgatók aspirációi, attitűdjei, reális és irreális elképzelései szemben a munkaerőpiac elvárásaival (frissdiplomások bérigényei, stb.),
  • stresszkezelési technikák alkalmazhatósága hallgatóknál, munkavállalóknál, vezetőknél (mindfulness, stb.), kinél mikor működik, mikor nem,
  • időmenedzsment vezetőknél, hallgatóknál, munkavállalóknál, mitől függ a hatékonyság (multitasking, monotasking),
  • generációs problémák, surlódások, konfliktusok menedzselése,
  • egyéni életpálya menedzselése.

Benke Mariann

 • Változásmenedzsment
 • Szervezeti viselkedés

Borgulya Istvánné

 • Szervezeti, vállalati kommunikáció (szervezetek belső és a környezettel folytatott kommunikációja)
 • Nemzetközi és kultúraközi (szervezeti) kommunikáció

Dévényi Márta

 • Szervezeti és üzleti kommunikáció
 • Szervezeti és üzleti tárgyalások

Farkas Ferencné:

 • Ráhatással vagy anélkül (Családmodell a XXI. században) 
 • Az egyetemisták hatása a pécsi lakáspiacra 

Fodor Péter

 • Tudásmenedzsment a nukleáris szférában
 • Vállalkozói készségek fejlesztésének lehetőségei
 • A vezetési tanácsadás mentális és szakmai kihívásai

Gyarmatiné Bányai Edit

 • Önismeret és önfejlesztés jelentősége a karriertervezésben
 • Kompetenciafejlesztés
 • Az érzelmi intelligencia helye és szerepe az üzleti világban, a vezetésben és az üzleti döntésekben
 • Szolgáltatások menedzsmentje

Jarjabka Ákos

 • Projektmenedzsment
 • Nemzeti – szervezeti kultúra
 • Pályázatok menedzselése
 • Sportmenedzsment

Karoliny Mártonné

 • Veled vagy nélküled: Vezetői és HR-es szerepek az emberi erőforrások menedzselésében Magyarországon

Kornai Gábor

 • A növekedés hatása egy tanácsadó cég kultúrájára (AAM)
 • Egy tanácsadó cég HR stratégiája (AAM)
 • Hogyan képezik munkatársaikat a tanácsadó cégek? (összehasonlítás - AAM és mások)
 • Verseny és kooperáció a vezetési tanácsadás piacán (piackutatás)
 • A tanácsadó cégek marketing kommunikációjának összehasonlítás (AAM és mások)
 • Szabályozási hatáselemzés (Regulatory Impact Assessment) - sokféle témában
 • Projekt kontrolling: teljesítménymutatók kialakítása (AAM)
 • Projekt kontrolling: terv/tény összehasonlítás (AAM)
 • Egy tanácsadó cég 2009-es üzleti terve (AAM)

László Gyula

 • Munkaügyi kapcsolatok makro- és mikro szinten: konfliktus, tárgyalás, harc
 • Foglalkoztatáspolitika: elmélet és gyakorlat, Európában és itthon

Németh Julianna

 • Emberi erőforrás menedzsment
 • Humántőke értékelés
 • Humántőke javadalmazása

Pótó Judit

 • Nonprofit szervezetek, nonprofit menedzsment
 • Önkéntesség, önkéntesek menedzsmentje, önkéntesek motivációi
 • Szervezeti növekedés, növekedési krízisek

Schmuck Roland

 • Stratégiai menedzsment
 • Üzleti modellek
 • Minőségirányítás
 • Üzleti szimuláció

Sipos Norbert

 • A felsőoktatás változó tendenciái a rendszerváltás előtt és után, Magyarországon és Európában
 • A frissdiplomások helyzete a munkaerőpiacon
 • A pályakövetési vizsgálatok hasznosíthatósága a felsőoktatási marketingben
 • Az érzelmi intelligencia helye és szerepe a vezetésben
 • Bachelor-Mesterképzés átmenetre ható erők a felsőoktatásban
 • Diplomás pályakövetés Európában
 • Diplomás Pályakövető Rendszer hazai gyakorlata és frissdiplomások
 • Employer Branding
 • Felsőoktatáshoz kapcsolódó kutatási témák
 • Felsőoktatási intézmények vonzáskörzetének vizsgálata gravitációs módszer segítségével
 • Kompetenciaszükségletek a frissdiplomások körében
 • Motivációelméletek alkalmazása a gyakorlatban
 • Munkaerő-piaci tendenciák, foglalkoztatottsági helyzet
 • Munkaügyi vs. Alkalmazotti kapcsolatok Magyarországon és Európában
 • Pályázatmenedzsment
 • Projektmenedzsment

Sümeginé Dobrai Katalin

 • A szervezeti tanulás és tudásmenedzsment modelljeinek gyakorlati alkalmazása
 • Tudásintenzív tevékenységet folytató szervezetek
 • Professzionalizálódás a nonprofit szervezetekben
 • Tudástranszfer nemzetközi vállalatoknál
 • A tudásmenedzsment és a HR összefüggései

Szabó-Bálint Brigitta

 • Employer branding
 • Generációk a munkahelyen, kormenedzsment
 • Innovatív toborzási, kiválasztási technikák
 • Karriermenedzsment
 • Egyéni aspektusból
 • Szervezeti aspektusból
 • Tudásmenedzsment

Szakó Tímea

 • Belső vállalati kommunikáció
 • Az atipikus foglalkoztatási formát alkalmazó vállalatok belső kommunikációjának vizsgálata
 • Kommunikációmenedzsment

Titkos Csaba

 • Kompetenciafejlesztés
 • Önismeret
 • Szervezetfejlesztés
 • Kreatív témák

Vitai Zsuzsanna

 • Humán erőforrás menedzsment
 • Vállalatvezetés
 • Szervezeti viselkedés

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább